Zaujímavosti

 

 • Mesto Spišská Nová Ves Open or Close

  7 divov mesta

   

  http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/sedem_divov_mesta/index.html

   

   

  Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – najcennejšia umelecko-historická pamiatka mesta. Jeho najvyššia kostolná veža na Slovensku (87 m) je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V interiéri sa nachádza cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či bronzová krstiteľnica z kovolejárskej dielne Majstra Konráda.

   

    

   

  Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe – je charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi. Námestie patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

   

   

   

  Secesná budova Reduty – romantická secesná budova z r. 1902-1905 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre. Je tu aj koncertná sieň. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

    

   

   

  Provinčný dom s Levočskou bránou – v stredoveku mestská radnica až do r. 1777, kedy tu Provincia XVI spišských miest zriadila svoje administratívne sídlo (do r. 1876). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda a jej rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami - symboly vlastností, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti tu sídli Múzeum Spiša.

   

   

   

  Radnica – budova postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je reprezentačná sieň. Sídli tu primátor mesta.

    

   

  Spišský trh – už 60 rokov nadväzuje na tradíciu starovekých privilegovaných výročných trhov. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

   

   

   

  Mozaika v Chráme Premenenia Pána – Gréckokatolícky chrám zdobí od roku 2009 sakrálna impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej mozaiky z prírodných materiálov v oltárnej časti a na chóre chrámu je otec Kamil Dráb.

     

   

   

   

  História mesta

   

  Prvá písomná zmienka o meste Spišská Nová Ves je z roku 1268, kedy sa spomína ako Villa Nova. Mesto je však oveľa staršie.

   

  Z mladšej doby kamennej - neolitu (5500 -4000 pred Kr.) v osídlení mesta evidujeme na šiestich polohách regulárne sídliská. Prvé rukolapné pamiatky pochádzajú zo stredného neolitu. Patria prvým roľníkom a chovateľom domestikovaných zvierat. V eneolite (4000 - 2300/2200 pred Kr.) Spiš husto osídlil ľud badenskej kultúry. Na rozhraní staršej  a strednej doby bronzovej (2300/2200 -750 pred Kr.) určovala vývoj otomanská kultúra. Najstaršie slovanské pamiatky z mesta možno zaradiť do 8. storočia. V predveľkomoravskej aj veľkomoravskej etape mali Slovania na Čingove vybudovaný sídelný útvar, ktorý obývali už v 8. a 9. storočí. Našli sa tu rôzne predmety ako hradištná keramika, lemeš, ovčiarske nožnice, klčovnice a srpy, ktoré sú datované do strednej doby hradištnej

   

  Teritórium dnešného mesta Spišská Nová Ves a jeho blízkeho okolia bolo významným centrom už v čase Veľkomoravskej ríše. Od zániku Veľkomoravskej ríše až do začiatku 13. storočia nemáme o osudoch Spiša žiadne písomné správy.Pred tatárskymi vpádmi v rokoch 1241 až 1242 sa na území mesta rozkladalo niekoľko obcí: Brusník (v údolí potoka Brusník), Stojan (na západnom svahu vrchu Kudlovec), Šág (pravdepodobne na mieste dnešnej „Šestnástky“) a Kozma (na južnom svahu Blaumontu). Podľa niektorých prameňov tu boli ešte ďalšie dva: Paríž (Hnilec) a Swanis. Po odchode Tatárov založili zachránení obyvatelia novú obec „Nová Ves“.

   

  Kráľ Belo IV. nechal po tatárskych vpádoch priviesť na vyplienené územie nových osadníkov, rodiny z Čiech, ale hlavne zo Saska, kde more zaplavilo veľký kus zeme. Prisťahovaní osadníci utvorili na Spiši „Saskú kolóniu“ a dostali v rokoch 1243 a 1271 mnohé privilégia (nemuseli platiť dane, mýto pri prechode mestskými bránami, a pod.). Nová Ves bola premenovaná po nemecky na „Neudorf“, latinsky „Nova Villa“ a neskoršie ju Maďari pomenovali „Igló“. Niekde sa uvádzajú aj názvy „Newendarff“, „Iglovo“ alebo „Iglow“.

   

  Listina ostrihomského arcibiskupa Filipa zo dňa 29. novembra 1268 je prvou písomnou zmienkou o Spišskej Novej Vsi pod názvom „Villa Nova“. Je však isté, že rok 1268 nie je rokom založenia mesta, pretože v listine sa spomína, že Spišská Nová Ves ako osídlená obec už jestvovala, a že mala v tomto roku už aj faru a kostol. Nevieme však, kedy presne, ani kým bola založená, ani kedy sa stala mestom, či bola hneď od počiatku založená ako mestská osada alebo až dodatočne povýšená na mesto. Vznikla splynutím starej slovenskej obce „Iglov“ a novšej nemeckej obce „Nová Ves“.

   

  Prvou a najstaršou školou v meste bola farsko-mestská latinská škola zriadená v prvej polovici 14. storočia. Prvými učiteľmi boli kňazi, napr. Ján Gaal. Najstaršími známymi učiteľmi boli Šimon Jakub Saruch (1363 – 1365) a Šalamún Konrád Gaal. Základom školskej výučby bolo čitanie, písanie, počtovanie a spev. Vyšším stupňom bolo 7 slobodných umení: gramatika, dialektika - logika, rétorika, aritmetika, geometria, hudba a astronómia. Učitelia si pomôcky pre vyučovanie pripravovali sami. Neskôr sa zaviedli učebnice, ktoré sa v tom čase používali v celej Európe.

   

  Z roku 1357 pochádza prvá písomná zmienka o známom zvonolejárovi majstrovi Konrádovi, ktorý v Spišskej Novej Vsi založil najznámejšiu gotickú zvonolejáreň na Slovensku. Významných mešťanom a banským úradníkom bol zvonolejár Ján Wagner, ktorý tu pôsobil do roku 1516.

  6. decembra 1380 získalo mesto od kráľa Ľudovíta I. právo konať týždenné trhy, každý týždeň v sobotu.

   

  Mesto vybudovalo v súvislosti s privilégiom konať trhy na konci 14. storočia hradné opevnenie. To bolo murované o šírke 120 a 220 cm, priekopa bola 6 metrov široká a 2 metre hlboká. Súčasťou boli aj 4 brány: levočská, rožňavská, vyšná a nižná (nazývaná aj mlynská).

   

  Erb mesta je známy už od začiatku 15. storočia.

   

  30. júla 1408 vydal kráľ Žigmund privilégnu listinu, ktorou mestu povoľuje konať jeden výročný trh, vždy 15. augusta. Toto privilégium si mesto od neho nechalo opäť potvrdiť listinou z dňa 28. septembra 1412. Takéto výročné trhy spravidla trvali niekoľko týždňov a prichádzali naň obchodníci zďaleka (Poľsko, Rumunsko, Rusko) so širokým sortimentom. Možno v nich vidieť predchodcu obnovenej tradície novodobých spišských trhov.

   

  V roku 1412, 8. novembra v Záhrebe, bola podpísaná listina, ktorou si kráľ Žigmund požičal od poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského 37 000 kôp českých grošov, ktoré potreboval na vojnu proti Benátkam. V tom čase platil všeobecný zákaz brať úroky z pôžičky, preto dal Žigmund do zálohu poľskému kráľovi 13 spišských miest, medzi nimi aj Spišskú Novú Ves. Mesto ostalo v poľskej zálohe od 12. januára 1413 dlhých 360 rokov, až do roku 1772.

   

  6. decembra 1435 obnovil a potvrdil kráľ Žigmund staré privilégiá a udelil Spišskej Novej Vsi právo konať 3 výročné trhy: jeden na jar, druhý 15. augusta a tretí 11. novembra. V rokoch 1518 - 1523 bol postavený nižný mlyn mesta.V roku 1608 dostala baroková veža nové hodiny. V roku 1632 Ferdinand II. Udelil Spišskej Novej Vsi právo pečatiť svoje písomnosti červeným voskom, čo bolo veľkým vyznamenaním pre mesto. Dovtedy ich mohla pečatiť len zeleným alebo čiernym.V roku 1675 vznikla v meste papiereň a pracovala do konca 19. storočia. (1869). Koncom decembra 1683 obsadilo Spišskú Novú Ves cisárske vojsko, ktoré čakalo na útok Thokolyho armády. Od roku 1672 do roku 1684 malé družiny povstaleckých Thokolyho vojsk dvanásťkrát vydrancovali mesto.

   

  V 18. storočí sa Spišská Nová Ves začína pretvárať na mesto s modernou ekonomikou. V rokoch 1709 až 1712 zúril po krutých bojoch povstania Františka Rákoczyho v meste mor, ktorému padlo za obeť viac ako 2 000 ľudí a vymreli celé rodiny. V polovici 18. storočia mala Spišská Nová Ves 487 domov, väčšinou drevených. 5. novembra 1772 bolo mesto Spišská Nová Ves pri veľkej slávnosti vrátené uhorskému kráľovi. Bola to Mária Terézia, ktorá v roku 1772 pri delení Poľska v Petrohrade získala Halič s troma miliónmi obyvateľov a spišské zálohované mestá.

   

  V roku 1774 vznikla Provincia trinástich spišských miest, ku ktorým v roku 1778 Mária Terézia pripojila ešte tri mestá. Od roku 1778 do roku 1876 bola Spišská Nová Ves sídlom správy Provincie šestnástich spišských miest. V roku 1777 bolo v meste 6 470 obyvateľov. Začiatkom 19. storočia sa usadilo v meste niekoľko obchodníkov, ktorí pôsobili len v meste. V roku 1812 vznikla prvá riadna manufaktúra, konkrétne na kameninový riad (1869). Najstarším finančným ústavom v meste bola Sporiteľňa XVI spišských miest, založená v roku 1846.

   

  2. februára 1849 došlo k vojenskému stretu cisárskych oddielov a maďarského povstaleckého vojska, pričom vyhorela veľká časť mesta aj s pôvodnou kostolnou vežou rímskokatolíckeho farského kostola. Škody boli veľké a na ich zmiernenie poukázala maďarská vláda mestu náhradu vo výške 7 500 zlatých.

   

  Veľký prelom v dejinách bolo postavenie železničnej trate Košice - Bohumín v rokoch 1869 až 1871. Sad mládeže vznikol vďaka Spišskonovoveskému okrášľujúcemu spolku, ktorý vznikol v roku 1871. V roku 1873 vznikol Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý sa okrem vlastnej činnosti zaslúžil aj o šírenie kultúry medzi  najširšími vrstvami, hlavne v oblasti ľudovej hudby a ochotníckeho divadla. Prvá kníhtlačiareň v meste vznikla v roku 1874. O rozvoj športu v meste sa starali spolky: korčuliarsky (1877), biliardový, strelecký (1868) a tenisový (1901). Škrobáreň vznikla v roku 1881. O sprístupnenie Slovenského raja sa mimoriadne zaslúžil Spišskonovoveský odbor Uhorského karpatského spolku, ktorý vznikol v roku 1882.

   

  V rokoch 1886 až 1887 sa začala renovovať veža rímskokatolíckeho farského kostola. Bolo to za Štefana Koštialika, nového farára v Spišskej Novej Vsi, a to v duchu gotiky. Koštialik dal na renováciu 3 000 zlatých z vlastných prostriedkov. Úprava stála celkovo okolo 25 000 zlatých. V roku 1890 sa opravila strecha. V rokoch 1892 až 1893 bola postavená nová neogotická veža, 87 metrov vysoká, podľa plánov profesora Imricha Steindla. Novogotická veža tvorí zo všetkých strán najvýznamnejšiu a najcharakteristickejšiu časť siluety mesta. Je najvyššou vežou na Slovensku. Zvláštnosťou je, že okrem hodín nad balkónom má z neznámych príčin ešte jedny vežové hodiny v spodnej časti veže.

   

  V roku 1894 si mesto vybudovalo mestskú elektráreň, čím sa podstatne zlepšili životné podmienky obyvateľstva a nastala modernizácia priemyselnej výroby. Mesto bolo elektrifikované už v roku 1894. V roku 1914 získalo svoj štatút kino a od roku 1922 pôsobilo v meste Spišská Nová Ves ako stále kino. V roku 1922 vznikol Spišský učiteľský spevácky zbor, ktorý pôsobí dodnes.

   

  V júli 1929 sa v Spišskej Novej Vsi konala veľká Podtatranská výstava. Zhromaždilo sa na nej toľko exponátov, že boli umiestnené až v 12-tich budovách. Svedčilo to o rozširujúcich sa komerčných akciách v meste, čo veľmi prispelo k podnikaniu a ďalšiemu zveľaďovaniu mesta. Výstavu navštívilo 60-tisíc návštevníkov.

   

  24. marca 1939 bombardovali Maďari tunajšie letisko, pričom prišlo o život 5 vojakov a 6 civilov. Spišská Nová Ves tak bola prvým mestom v strednej Európe, ktoré hmatateľne pocítilo politickú krízu vedúcu k II. svetovej vojne a ktoré bolo bombardované ešte pred vypuknutím vojny.

   

  27. januára 1945 skončili hrôzy II. svetovej vojny, keď po niekoľkodňovej delostreleckej prestrelke obsadila Spišskú Novú Ves sovietska armáda a vyhnala nemecké jednotky.

   

  V roku 1960 bola Spišská Nová Ves určená za sídlo okresu utvoreného zlúčením doterajších troch okresov  Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. V roku 2007 sme si pripomenuli 100. výročie dokončenia Reduty. A v roku 2008 sme si pripomenuli 740. výročie 1. písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi.

   

   

   

  Historické a kultúrne pamiatky mesta

   

  Múzeum Spišahttp://www.muzeumspisa.com/indexsj.php

   

   

   

  Galéria umelcov Spišahttp://www.gus.sk/index.php/uvod

    

   

   

  Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Máriehttp://www.dokostola.sk/kostol/412350-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie

   

   

  Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie - Slovenský kostolhttp://www.dokostola.sk/kostol/412351-kostol-neposkvrneneho-pocatia-panny-marie

    

    

   

   

  Evanjelický kostolhttp://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/evanjelicky_kostol/index.html

    

   

   

  Gréckokatolícky farský chrám premenenia Pánahttp://www.grkatsnv.sk/

    

   

   

   

  Radnicahttp://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/radnica/

   

   

   

  Redutahttp://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/reduta/index.html

   

 • Hrady a zámky Open or Close

  Spišský hrad

   

  Majestátny hrad je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe (4 ha).

   

   

   

   

  Kežmarský mestský hrad

   

  Jediný úplne zachovaný hrad na Spiši, prvá zmienka o ňom je z roku 1463 a v rokoch 1579-1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly.

   

   

   

   

  Ľubovniansky hrad

   

  Bol sídlom kapitána špišských zálohovaných miest Poľsku (1412 – 1772), uchovával poľské korunovačné klenoty počas obdobia Barskej konfederácie a na hrade bol uväznený neskorší kráľ Madagaskaru Móric Beňovský pri úteku do Ruska.

   

   

   

   

  Niedzica

   

  Kedysi uhorský (slovenský) hrad na ochranu hranice s Poľskom vzdoroval naproti postavenému poľskému hradu Czorstyn (dnes zrúcanina); je obklopený krásou Pienin (Tri Koruny) a modernou vodnou priehradou.

   

   

   

   

  Kaštieľ Strážky

   

  Kaštieľ je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku; bol postavený na základoch gotického hradu, ktorý údajne vznikol na rozvalinách kláštora templárov a patrí k najstarším na Slovensku. V súčasnosti láka expozíciou maliara Ladislava Medňanského a jeho čaro znásobuje anglický park z 19. Storočia.

   

   

   

   

   

  Krásna Hôrka

   

  Táto profánna pamiatka nepodľahla vojnovému a povojnovému plieneniu a jej unikátne múzeálne zbierky a premeny architektúry lákajú návštevníkov takmer z celého sveta; takmer 400 rokov patrila rodu Andrássy (gróf Július st.  ako ministerský predseda uhorskej vlády a palatín Uhorska korunoval cisára Františka Jozefa I. za uhorského kráľa jeho manželku Alžbetu zvanú Sissi za uhorskú kráľovnú).

   

   

   

   

  Kaštieľ Betliar

   

  "Železný gróf" Emanuel I. Andrássy uskutočnil romanticko-historizujúcu prestavbu kaštieľa v rokoch 1881 – 1886, počas ktorej bol pôvodný klasicistický objekt nadstavaný o jedno poschodie a na západnej strane bola vybudovaná mohutná veža neogotického schodiska.

   

   

   

   

  Markušovský letohrádok Dardanely

   

  Pamiatka rokokovej architektúry láka expozíciou klávesových hudobných nástrojov, postavená koncom 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov ohlásenej návštevy cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa neuskutočnila.

   

 • UNESCO Open or Close

  Mesto Levoča

   

  Mesto vystavuje na obdiv unikátny fortifikačný systém a Kostol sv. Jakuba nadchýna majestátnym oltárom Majstra Pavla z Levoče. Návštevníka zaujme radnica, klietka hanby, či Thurzov dom. V roku 1950 bolo historické centrum mesta Levoča vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a v roku 2009 spolu s dielom Majstra Pavla bola zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

   

      

   

   

  Spišský Hrad, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a Žehra

   

  Okrem majestátneho spišského hradu, ktorý je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe (4 ha), návštevníkov zaujme aj sídelné miesto spišských biskupov a Katedrála sv. Martina v Spišskom Podhradí; Kostol sv. Ducha v Žehre priťahuje vzácnymi stredovekými nástennými maľbami z 13. storočia – najznámejšia je freska Strom života. Od roku 1993 je Spišsky hrad spolu s okolím (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol Žehra) zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

   

   

   

   

  Evanjelický drevený artikulárny kostol Kežmarok

   

  Kostol pochádza z čias náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať kostoly na základe 26. artikulu Šopronského snemu z roku 1681 mimo mestských hradieb na presne určenom mieste. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

   

 • Gotická cesta Open or Close

  http://www.gothicroute.sk/

   

   

  Spiš. Mimoriadne bohatý a zaujímavý región s množstvom umelecko-historických pamiatok. Vzácna pokladnica gotických pamiatok, z ktorých mnohé sochárske a maliarske diela dosahujú európsku úroveň. Medzi najvýznamnejšie gotické maľby na Spiši sú zaradené nástenné maľby v Žehre a v Dravciach; gotická plastika vrcholí v diele rezbára Majstra Pavla z Levoče, svetskú gotickú architektúru predstavujú hrady a jedinečná radnica v Spišských Vlachoch. Istý svojráz prezentujú gotické dvojloďové kostoly - osobitý a zriedka používaný architektonický typ, ktorý na Spiši našiel uplatnenie v takom rozsahu ako nikde v strednej Európe. Svetovú úroveň v gotickej architektúre Spiša dosahuje Zápoľského kaplnka v Spišskom Štvrtku. Gotická cesta po Spiši čaká aj na Vás. 

   

 • Slovenský Raj Open or Close

  Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Oblasti horského pásma Slovenského raja chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným z deviatich národných parkov na Slovensku.

   

   

   

  Čingov

   

  Najstaršie a najväčšie turistické centrum v oblasti. Nachádza sa v údolí Hornádu medzi vrchom Čingová (665 m n. m.) a výbežkami Ludmanky (527 m n. m.). Je východiskom náročnejších túr do centrálnej časti Slovenského Raja. Prístup je z cesty Spišský Štvrtok-Spišská Nová Ves ale aj zo Spišských Tomášoviec.

   

  Okolie: Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Prielom Hornádu, Kláštorisko, Sovia Skala, Tomášovský výhľad.

   

   

   

  Dedinky

   

  Obec Dedinky vznikla roku 1933 spojením dvoch menších obcí - Štefanovce a Imrichovce. Dedinky ležia v údolí rieky Hnilec, nad priehradou Palcmanská Maša, ktorá patrí k najchladnejším na Slovensku.

   

   

   

  Dobšinská Ľadová Jaskyňa

   

  Dobšinská ľadová jaskyňa je osada patriaca do obce Stratená v údolí rieky Hnilec. V obci začína Stratenská dolina s kaňonom rieky Hnilec končiacim za Stratenskou pílou v priehrade Palcmanská Maša. Osada leží pri rovnomennej jaskyni vyhlásenej za národnú prírodnú pamiatku roku 1964. Jaskyňa je dlhá 1232 metrov, výzdoba jaskyne je tvorená ľadom. Jaskyňa svojím charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie na svete. Jaskyňa je otvorená od polovice mája do konca septembra, denne okrem pondelkov. Verejnosti je prístupných 475 metrov s prevýšením 43 metrov, prehliadka trvá 40 minút.

   

   

   

  Geravy

   

  Zachovalá vápencová plošina, leží na nej množstvo krasových útvarov. Geravy sú súborom horských lúk a polian obklúčených lesmi. Geravy boli v minulosti prístupné z Dediniek aj sedačkovou lanovkou. Po Glackej ceste sú z Geráv prístupné takmer všetky oblasti Slovenského raja. Nachádzajú sa tu tiež neupravované bežecké trate. Voľakedy tu bol taktiež malý lyžiarsky vlek, avšak na protest ochranárov musel byť neskôr demontovaný.

   

   

   

  Kláštorisko

   

  Kláštorisko je popri Čingove a Podlesku ďalšie známe stredisko na severe Slovenského raja. Na Kláštorisko vedie množstvo turistických chodníkov z Podlesku cez rokliny Suchá Belá, Kyseľ, Prielom Hornádu, z Čingova ale dá sa naň dostať prakticky z každej časti Slovenského raja.

   

  Na Kláštorisku sa nachádzajú zrúcaniny kartuziánskeho kláštora, vybudovaného v 13. storočí (zakladacia listina z 12. decembra 1299). Kláštor bol v 13. storočí útočiskom obyvateľov pred útočiacimi tatárskymi hordami. V súčasnosti je v rekonštrukcii, každoročne koncom augusta sa na ňom konajú odpustové slávnosti.

   

   

   

  Mlynky

   

  Obec Mlynky bola vytvorená z bývalých baníckych osád: Biele Vody, Havrania Dolina, Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. V rokoch 1931-1933 učil v Bielej Vode Ján Nálepka, po ktorom sú pomenované vodopády v Zejmarskej rokline.

   

  Mlynky sú najvýznamnejším strediskom zimných športov v Slovenskom raji. Na svahoch Kruhovej sú tri lyžiarske vleky a viaceré zjazdové trate rôznej náročnosti, v okolí Bielej Vody sú vybudované bežecké trate.

   

  Turistické chodníky vedú do Zejmarskej rokliny a na Geravy odkiaľ sú prístupné všetky ostatné turistické oblasti Slovenského raja.

   

   

   

  Podlesok

   

  Centrum v údolí Veľkej Bielej Vody od ústia Suchej Belej po ústie Veľkej Bielej vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu). Prístup zo Spišského Štvrtka (14 km).

   

   

   

  Stratená

   

  Obec v údolí rieky Hnilec, v minulosti banícka osada. Z obce vedie turistický chodník na vrchol Havrania skala, do Dediniek, cez Tiesňavy pod Hanesovou do Dobšinskej ľadovej jaskyne. V okolí obce leží prírodná rezervácia Stratená so Stratenskou dolinou.

 

 

 

 

 

 

Servis

 

Na stiahnutie

Cyklosprievodca

Zima na Spiši

Cykloregión Spiš

 

Odkazy

Cestovný poriadok

Kontakt

Penzión RESA

Fabiniho 10

052 01 Spišská Nová Ves
Recepcia: +421 944 723 343

info@penzionresa.sk

 

© 2018 Penzionresa.sk & Atus.sk — Všetky práva vyhradené.