Scroll to top

UBYTOVACÍ PORIADOK

Hosť ubytovaný v ubytovacom zariadení Penzión RESA je povinný dodržiavať
ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

 

 1. V Penzióne RESA môže byť ubytovaný len riadne prihlásený hosť. Za týmto účelom predloží občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný doklad totožnosti. Každý hosť, ktorý nie je občanom SR (cudzinec) je povinný vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne. Ubytovanie alebo prítomnosť akýchkoľvek osôb bez nahlásenia sa považuje za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku a ubytovateľ má právo okamžite zrušiť dojednané prenocovania. V tomto prípade hosť nemá právo na vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie.
 2. Hosť nesmie ponúkať a ani prenajímať izby a priestory tretím osobám. Ak tak urobí, vedenie ubytovacieho zariadenia s ním okamžite skončí dojednané ubytovania. V tomto prípade hosť nemá právo na vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie.
 3. Ubytovacie priestory užíva hosť po dobu, na ktorú sa dohodol s ubytovateľom. Hosť je povinný uvoľniť izbu do 10:00 hod. v deň odchodu. Neskorší check–out (odubytovanie) je možné za poplatok po dohode na recepcii.
 4.   Príchod na ubytovanie (check-in) je možný od 14:00. Skorší príchod (check-in) je možný za poplatok po dohode na recepcii.
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť je povinný dojednaným spôsobom (t.j. telefonicky, mailom, správou alebo evidenciou dochádzky) informovať ubytovateľa o ukončení a začatí ubytovania. Ak takto neurobí, ubytovateľ účtuje rezervované lôžko ako obsadené a má právo žiadať finančnú náhradu v zmysle storno podmienok.
 7. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť osobne. V ubytovacej miestnosti sa bez súhlasu ubytovateľa nesmie premiestňovať nábytok ani ináč nič meniť. V objekte nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem elektrických holiacich strojčekov. Pri používaní elektrospotrebičov, ktorými sú vybavené ubytovacie priestory, musia ubytovaní hostia dbať a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 8. Pri obsadení izby si hosť, vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 9. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jeho ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, riaditeľ, recepčná.
 10. V ubytovacích priestoroch nemôže hosť prijímať návštevy.
 11. Pri každom odchode z ubytovacieho zariadenia má hosť povinnosť zhasnúť svetlo, presvedčiť sa, či sú uzatvorené vodovodné uzávery, zavrieť okná, uzamknúť izbu a vchodové priestory (podľa pokynov recepcie). Za prípadné škody vyplývajúce z nedodržania týchto ustanovení zodpovedá hosť osobne.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 12 rokov  bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch.
 13. Ubytovanie zvierat nie je povolené.
 14. Hosť sa nesmie na v priestoroch ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj. Pri porušení nočného pokoja bude hosť upozornený. Pokiaľ nedôjde k náprave, ubytovateľ má právo tohto hosťa vysťahovať bez nároku na vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie.
 15. Penzión RESA zodpovedá za veci donesené hosťom a za škodu na odložených veciach, iba vtedy, a ak ich prevzal do úschovy.
 16. Pri strate kľúčov od ubytovacích priestorov je ubytovaný hosť povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ubytovateľovi, pritom je povinný zaplatiť poplatok 50,00 EUR.
 17. Hosť nesmie poškodzovať dobré meno ubytovateľa prostredníctvom internetu, mobilov a sociálnych sietí. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie služieb prijíma recepcia. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na recepcii.
 18. V celom penzióne a v spoločných priestoroch budovy  je zakázané fajčiť.
 19. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov hosť súhlasí s poskytnutím identifikačného preukazu a súhlasí so spracovaním všetkých v ňom uvedených údajov pre potreby ubytovacieho zariadenia.
 20. Ubytovací poriadok platí od 01.01.2013, posledná revízia 01.01.2023.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.