Scroll to top

UBYTOVACÍ PORIADOK

Hosť ubytovaný v ubytovacom zariadení RESA penzión (ďalej len RESA) je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

 1. V RESA penzióne môže byť ubytovaný len riadne prihlásený hosť. Za týmto účelom predloží občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný doklad totožnosti. Každý hosť, ktorý nie je občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne. Ubytovanie alebo prítomnosť akýchkoľvek osôb bez nahlásenia sa považuje za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku a ubytovateľ má právo okamžite zrušiť dojednané prenocovania. V tomto prípade hosť nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku za ubytovanie.
 2. Hosť nesmie prenajímať priestory tretím osobám. Ak tak urobí, vedenie ubytovacieho zariadenia s ním okamžite skončí dojednané ubytovania. V tomto prípade hosť nemá právo na vrátenie zaplateného poplatku za ubytovanie.
 3. Ubytovacie priestory užíva hosť po dobu, na ktorú sa dohodol s ubytovateľom. Hosť je povinný odhlásiť izbu najneskôr do 10:00 hod. v deň odchodu. Ak túto lehotu nedodrží, ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať cenu ubytovania tak, akoby hosť užíval priestory ďalšiu celú noc.
 4. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 5. Hosť je povinný dojednaným spôsobom (t.j. telefonicky alebo evidenciou dochádzky) informovať ubytovateľa o ukončení a začatí ubytovania. Ak takto neurobí, ubytovateľ účtuje rezervované lôžko ako obsadené a má právo žiadať finančnú náhradu.
 6. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť osobne. V ubytovacej miestnosti sa bez súhlasu ubytovateľa nesmie premiestňovať nábytok ani ináč nič meniť. V objekte nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem elektrických holiacich strojčekov a  sušičov. Pri používaní elektrospotrebičov, ktorými sú vybavené ubytovacie priestory, musia ubytovaní hostia dbať a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 7. Pri obsadení izby si hosť, vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási na recepcií.
 8. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jeho ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne vedúci RESY.
 9. V ubytovacích priestoroch môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom ubytovateľa. Pri každom odchode z ubytovacieho zariadenia má hosť povinnosť zhasnúť svetlo, presvedčiť sa, či sú uzatvorené vodovodné uzávery, zavrieť okná, uzamknúť izbu a vchodové priestory. Za prípadné škody vyplývajúce z nedodržania týchto ustanovení zodpovedá hosť osobne.
 10. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch RESY.
 11. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
 12. Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách RESY hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 13. RESA zodpovedá za veci donesené hosťom a za škodu na odložených veciach, iba vtedy, ak boli uložené na miestach k tomuto účelu určených a ak ich prevzala do úschovy. Za peniaze, šperky, kožušiny, doklady a ostatné cenné veci zodpovedá RESA len vtedy, ak ich prevzala do úschovy.
 14. Pri strate kľúčov od ubytovacích priestorov je ubytovaný hosť povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ubytovateľovi, a je povinný zaplatiť poplatok 50,00 EUR.
 15. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma vedenie. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie.
 16. V celom objekte je zakázané fajčiť.
 17. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, vyhláške č. 164/2013 a vyhláške č. 165/2013 hosť poskytnutím identifikačného preukazu súhlasí so spracovaním všetkých v ňom uvedených údajov pre potreby ubytovacieho zariadenia.

Ubytovací poriadok platí od 01.01.2013, posledná revízia 01.01.2014, a predpisy sú platné pre ubytovacie zariadenie RESA.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.